Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Małgorzata Woźniak – BavariaTeam, IČO 09438025, se sídlem Varšavská 253/9a, 709 00, Ostrava, Hulváky (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Varšavská 253/9a, 709 00, Ostrava, Hulváky

info@bavariateam.pl

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, když mu tato povinnost nevyplývá z příslušných ustanovení GDPR.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů, způsob zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal z dostupných zdrojů na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Konkrétně jsou zpracovávány tyto údaje subjektů údajů:

Identifikační údaje

jméno, příjmení, akademický titul, datum narození.

V případě, že smlouvu uzavíráte v postavení podnikatele, patří mezi identifikační údaje také Vaše sídlo a identifikační číslo (IČO), případně i daňové identifikační číslo (DIČ).

Kontaktní údaje

doručovací/fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, či jakýkoliv jiný Vámi preferovaný kontaktní údaj, který mi sdělíte, a který umožní efektivní vzájemnou komunikaci (např. datová schránka nebo kontaktní a identifikační údaje Vašeho zástupce).

Pokud jste právnická osoba, zpracovávám rovněž informace o fyzických osobách, které jsou oprávněny za právnickou osobu jednat, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů.

Údaje týkající se plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a další osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci smlouvy, jiného předaného dokumentu, nebo na osobním jednání či v rámci vzdálené komunikace, a to včetně pozdějších aktualizací. Jedná se zejména o informace o Vámi zvolené službě/zboží a úhradách za zvolenou službu/zboží, platební údaje apod.

4. V rámci poskytování služeb správce prostřednictvím webového portálu www.bavariateam.pl jsou zpracovávány také soubory tzv. cookies. Zpracování cookies technického typu, která jsou potřebná a nezbytná pro samotný provoz webové stránky a internetových služeb, je prováděno bez nutnosti souhlasu subjektu údajů. Další cookies, a to konverzní, trackingové, marketingové a analytické, jsou zpracovány pro vlastní účely, zejména měření návštěvnosti webových stránek, pro cílenou reklamu služeb a produktů, zlepšování uživatelského prostředí webových stránek, interní statistiky apod., a to na základě oprávněného zájmu na zpracování těchto souborů. Souhlas se zpracováním a volbu rozsahu zpracování cookies je subjektem údajů vyjádřen volbou provedenou v nastavení zobrazení webové stránky, které je k dispozici vždy při vstupu na výše uvedený webový portál. Toto nastavení je ze strany subjektu údajů možné v příslušném zařízení změnit.

5. Vaše osobní údaje jsou zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro účely uvedené výše a způsobem, který je s těmito účely slučitelný. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně, v rámci informačních systémů nebo v listinné podobě. Manuální zpracování provádějí kromě správce osobně také jeho zaměstnanci, případně externí zpracovatelé. Všechny osoby, které se dostávají do styku s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

6. Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, správce používá vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření jsou pravidelně revidována a aktualizována.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· splnění právní povinnosti uložené správci podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

· oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky, uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a správcem a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu zpracování. Poté jsou zpracovávány již jen ve formě, která neumožňuje identifikaci subjektu údajů.

2. Pro účely uzavření smluvního vztahu s Vámi a přijetí opatření před uzavřením smlouvy správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze do doby, než uzavření smlouvy výslovně odmítnete, nebo se z jiného důvodu stane zřejmým, že smlouva uzavřena nebude.

3. Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem a k zajištění souvisejících práva právem chráněných zájmů správce jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání práv a povinností z uzavřené smlouvy a dále po dobu zákonem stanovené nebo sjednané promlčecí doby, která obvykle činí tři (3) roky.

4. Plnění právních povinností uložených správci právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i po zániku uzavřené smlouvy. Tím je například zákon o DPH, který ukládá uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým službám deset (10) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, nebo zákon o účetnictví, podle nějž je dána povinnost uchovávat po dobu pět (5) let veškeré účetní doklady.

5. Osobní údaje, které správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu, zpracovává do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu tří (3) let ode dne zániku práv a povinností z příslušné smlouvy. Tato doba je prodloužena v případě

údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další obchodní komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu tří (3) let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti řešených případů tyto po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje uchovány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

6. Výše uvedené doby budou vždy zkráceny v případě, kdy na základě jiných okolností případu správce vyhodnotí, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

7. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby · podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· podílející se na zpracování účetnictví (účetní, cloudové služby). 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

2. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné. Budou-li však Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené z důvodu opakování, je správce oprávněn buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů, anebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

3. Bude-li mít správce důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, resp. totožnosti osoby, která využívá svého práva, může Vás požádat o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.

4. Pokud uplatníte některé ze svých práv, můžete očekávat reakci správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byla Vaše žádost doručena, případně byla osobně či telefonicky sdělena. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás správce bude informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění.

5. Pokud pro komunikaci se správce z důvodu uplatnění některého ze svých práv, zvolíte elektronickou formu, budou Vám informace poskytnuty rovněž elektronicky. Pokud preferujete jiný způsob poskytování informací o Vaší žádosti (například písemně, či ústně) a sdělíte jej, bude s Vámi správce komunikovat Vámi vybraným způsobem, a to za předpokladu, že bude možné jednoznačně prokázat Vaši totožnost.

6. Správce Vás bude informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijme opatření, o nějž jste požádali, jakož i o důvodech, proč tak bylo učiněno.

7. Všem příjemcům, kterým budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, budou také oznámeny veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů: elektronicky na: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

na telefonu: +420 234 665 111

písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačů pomocí hesel a antivirového programu. Počítače jsou v době nepřítomnosti pracovníka v zamčené místnosti.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou vázány povinností mlčenlivosti a obeznámeny s podmínkami zpracování osobních údajů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.12.2022