Regulamin sprzedaży

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez Małgorzatę Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod Małgorzata
Agnieszka Woźniak z siedzibą w Czeskim Cieszynie, za pośrednictwem sklepu
internetowego bavariateam.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz
określa zasady i warunki świadczenia przez Małgorzatę Woźniak prowadzącą firmę
Małgorzata Agnieszka Woźniak z siedzibą w Czeskim Cieszynie usług nieodpłatnych
drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych
w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
rzecz przez Sprzedawcę, w ramach Sklepu Internetowego

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się
z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.

Materiały szkoleniowe – oznaczają Treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, które mogą być przedmiotem Umowy
sprzedaży. Materiały dotyczą informacji z zakresu umiejętności prezentacji przed kamerą.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej
związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Małgorzatę Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą
pod Małgorzata Agnieszka Woźniak z siedzibą Štefánikova 123/22, Český Těšín 73701,
IČ: 09438025 e-mail: gosiabavaria@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem
sklepu Internetowego.

Strona Internetowa sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie procanine.thinkific.com

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące
przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub
Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te
informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie
Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą
do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub
FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256
kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości
ekranu 1024×768 pikseli.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez
Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na
dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu
poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”
w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie
ze Strony Internetowej Sklepu.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta
aktywnego konta poczty elektronicznej.

Celem korzystania z Materiałów Szkoleniowych udostępnionych na Stronie Internetowej
Sklepów i zakupionych przez Klienta w formie elektronicznej, wymagane jest łącze
internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub
usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 3 Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert
zawarcia Umowy sprzedaży.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Materiały Szkoleniowe, którymi jest zainteresowany. Dodanie
Materiałów Szkoleniowych do zamówienia następuje przez wybór polecenia „KUP TERAZ”
pod danym Materiałem Szkoleniowym prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa je przez wysłanie formularza
zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ
I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o sposobie płatności, łącznej cenie za wybrane Materiały Szkoleniowe, jak
też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową sprzedaży.

Klient wybierający abonament z dostępem do wszystkich materiałów na stronie wyraża
zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (Stripe) z karty
płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament.
Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub jednorazowo.

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres
zakupione Materiały Szkoleniowe będą udostępnione za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Materiału Szkoleniowego będącego przedmiotem
zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust.
3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej
klienta Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego
rzecz przez Sprzedawcę Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów
Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe
zostaną udostępnione po dokonaniu płatności przez Klienta.

Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych
przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 4 Płatności

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Materiale
Szkoleniowym stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. W przypadku
produktów abonamentowych, opłata za dostęp do Materiałów Szkoleniowych pobierana
jest co miesiąc zgodnie z ceną zamieszczoną przy danym produkcie.

Klient dokonuje płatności za Materiały Szkoleniowe i produkty abonamentowe poprzez
zewnętrzny system płatności Stripe, obsługiwany przez firmę Stripe.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przeprowadzone są za
pośrednictwem Stripe.

Płatność są realizowane w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w
Luksemburgu, L-2449 lub poprzez stripe.com (Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard
South San Francisco, California, 94080, USA)

W ramach usługi płatności cyklicznych Klient ma możliwość zapisania danych karty

i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora

Płatności (Stripe). Stripe pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token

(wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta

unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz
firmy.

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej
Umowy sprzedaży w terminie 1 Dnia Roboczego.

Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu
rejestracyjnym, przesyła fakturę obejmującą Materiały Szkoleniowe, w formie pliku
elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne
oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu
program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://
www.adobe.com.

§ 5 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Materiałami Szkoleniowymi lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się
do reklamacji Materiału Szkoleniowego lub reklamacji związanej z realizacją Umowy
sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może
być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis
zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej
Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7 Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną
Prowadzenie Konta Klienta.

Usługa wskazana w §7 ust. 1 powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje
Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu zakupu zgodnie z §3
ust. 5 i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony
Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi uzyskanie dostępu do Materiałów
Szkoleniowych zakupionych w ramach Umowy sprzedaży.

Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym
w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono
zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych
Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez
Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn
trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta
o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na
adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 8 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług
drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień,
świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych
w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub
zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia
uniemożliwia jego złożenie i realizację.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści
oraz do ich poprawiania.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego
zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić
usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych
jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań
w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta,
w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Stripe (Stripe, Inc.
354 Oyster Point Boulevard South San Francisco, California, 94080, USA) jeżeli Klient
dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Stripe.

§ 9 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji
na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany
przez Klienta podczas składania zamówienia.

W przypadku subskrypcji produktu abonamentowego, Klient ma prawo rozwiązania
umowy w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy anulować
subskrypcję w zakładce Moje Konto: bavariateam.pl Wpłacone
wcześniej kwoty nie podlegają zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi

Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta
z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych
przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego
Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu
składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni
od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na
7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego
Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
postanowieniami §9 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.